Adres: Aktarhüssam Mh. 1. Bölüntü Sk.
No: 4 Göktaş İş Mrk. K:4 N:11 Fomara Osmangazi/Bursa
0224 253 94 56 0532 456 25 10

İcra Taahhüdü Verince Haciz Kalkar Mı?

20 Mayıs 2020
22 Okunma

İcra Taahhüdü verince haciz kalkar mı?

İcra taahhüdü, İİK madde 111 de düzenlenen alacaklı ile borçlu arasında resmi makamlar önünde anlaşma yapılmasıdır. Bu anlaşmada artık resmi makamlarda taraf olup, anlaşmanın ihlali halinde kanun gereği hapis cezasına varacak sonuçlar doğurmaktadır.

Hacizlerin Durumu

İcra taahhüdü, hacizlerin ve ipotek/rehinlerin geçerliliğini yitirmesi için kanunlarca belirtilen süreleri durdurduğundan gerek hacizler gerekse de ipotek/rehin kalkmayacaktır. Aşağıda buna ilişkin içtihadı paylaşıyoruz.

 

12. Hukuk Dairesi         2012/29585 E.  ,  2013/5582 K. 

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Şanlıurfa 1. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 19/09/2012
NUMARASI : 2012/306-2012/584

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için  Tetkik Hakimi tarafından  düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Borçlu, alacaklı tarafından hakkında başlatılan icra takibinde, 6111 sayılı yasa gereği alacaklıya olan borcunun taksitlendirildiğini vadesi gelmiş bir taksit olmadığını belirterek banka hesabındaki blokenin kaldırılmasını talep etmiş,  Mahkemece şikayetin kabulü ile borçlunun banka hesabındaki haciz ve blokenin kaldırılmasına karar verilmiştir.
Taraflar arasında takip konusu borcun taksitler halinde ödeneceği konusunda ihtilaf bulunmamaktadır. İhtilaf takip dosyasında borcun taksitlendirilmesine ilişkin anlaşmadan önce banka hesabına uygulanan haczin kaldırıp kaldırılmayacağına ilişkindir.
İİK 111/1 maddesine göre; “Borçlu alacaklının satış talebinden evvel borcunu muntazam taksitlerle ödemeyi taahhüt eder ve birinci taksiti de derhal verirse icra muamelesi durur.
Şu kadar ki borçlunun kafi miktar malı haczedilmiş bulunması ve her taksitin borcun dörtte biri miktarından aşağı olmaması ve nihayet aydan aya verilmesi ve müddetin üç aydan fazla olmaması şarttır.
Borçlu ile alacaklının borcun taksitlendirilmesi için icra dairesinde yapacakları sözleşme veya sözleşmelerin devamı süresince 106 ve 150/e maddelerindeki süreler işlemez. Ancak bu sözleşme veya sözleşmelerin toplam süresinin on yılı aşması halinde, aştığı tarihten itibaren süreler kaldığı yerden işlemeye başlar.
Taksitlerden biri zamanında verilmezse icra muamelesi ve süreler kaldığı yerden devam eder.”
Somut olayda icra takibinin kesinleşmesi üzerine borçlunun Ziraat Bankası Viranşehir şubesi nezdindeki hesabına 03.09.2010 tarihinde haczin konulduğu, borçlunun 22.06.2011 tarihinde 6111 sayılı yasa gereği borcun yapılandırılması için başvuruda bulunduğu ve borcun yapılandırılarak ilk taksiti 02.01.2012 tarihinde ödemek üzere taksitlendirildiği, ilk taksitin süresinde ödendiği ve ikinci taksit tarihinin 30.11.2012 olup henüz vadesinin gelmediği anlaşılmaktadır.
Bu durumda  hacizler taksit anlaşmasından önce konulmuş olup, sözleşme süresince süreler işlemeyeceğinden  haczi sonuçlandıran bir işlem yapılamaz. Mahkemece şikayetin reddi yerine  şikayetin kabulü ile haczin kaldırılmasına karar verilmesi doğru değildir.

SONUÇ  : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.02.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İlginizi çekebilir

İhbar Tazminatı Şartları?
Bursa İş Hukuku
16 views
Bursa İş Hukuku
16 views

İhbar Tazminatı Şartları?

Av. Muhammet Gül - 9 Haziran 2020

İhbar Tazminatı Nedir? İhbar tazminatı genel manada, ihbar öneli kullanılmaksızın haksız olarak işten çıkarılan işçiye ödenmesi gereken bir tazminat türüdür.…

Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği”nde Düzenleme
Bursa Avukat
28 views
Bursa Avukat
28 views

Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği”nde Düzenleme

Av. Muhammet Gül - 10 Mayıs 2020

Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği (Karar Sayısı: 2505) Ekli "Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği"nin yürürlüğe konulmasına, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 5490…

İş Kazası Nedir?
Bursa İş Hukuku
30 views
Bursa İş Hukuku
30 views

İş Kazası Nedir?

Av. Muhammet Gül - 10 Mayıs 2020

İş Kazası Nedir? İş Kazası tanımı yasal olarak 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun “İş Kazası ve Meslek Hastalığının Tarifi” başlıklı…

Yorum Yaz

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanItalianRussianSpanishTurkish